Mevolution voor

school en bestuur (kwaliteitszorg)

Je wil dat collega’s samenwerken aan de ontwikkelthema’s van de organisatie. Je wil dat ze werken met hart, hoofd, handen en helicopterview en vanuit intrinsieke motivatie.

Je wil vanuit gedeelde kernwaarden samen optrekken. Je wil de kernwaarden zichtbaar in de praktijk brengen. Je wil samen werken voor alle kinderen vanuit de bedoeling.

Koers houden in een wereld die verandert

De vraagstukken waar een school(bestuur) in deze tijd voor staat zijn geen vraagstukken waar je over vier jaar één antwoord op hebt en waar je een kwaliteitszorg cyclus voor inricht met bij voorbaat SMART-geformuleerde doelen in een PDCA-cyclus.

De complexiteit van de uitdagingen is simpelweg te groot. Schoolleiders hebben schoolplannen in de kast staan, maar het plan is nog niet af of door voortschrijdend inzicht beginnen de plannen al te wijzigen. Zo liggen vele plannen te verstoffen. Op die manier is het geen helpend instrument voor de schoolontwikkeling.

Grote vraagstukken vragen om een ontwerp-benadering. Wanneer je gaat ontwerpen weet je niet bij voorbaat wat het resultaat is, maar je kunt het wèl systematisch aanpakken. Dat kan met het model voor Sociaal Ontwerpend Leren (SOL). Met het SOL-model en rituelen van overleg en ontmoeting kom je als team -of als bestuursnetwerk- in een continue dialoog van feedback en reflectie, en dus continue verbetering.

Het ritme van een jaar ontwerpen

Een jaar start typisch met de fase van verkennen. Waar willen we dit jaar aan werken? Wat zijn onze ontwikkelthema’s? Waar krijgen we energie van? Waar hebben we zin in? Wat moet? Hier hoort ook typisch de fase van idee ontwikkeling bij. Hoe kunnen we het allemaal aanpakken? Welke mogelijkheden zien we? Hoe besluiten we uiteindelijk tot een aanpak?

Gedurende het jaar is het werk in uitvoering. Af en toe is er een gezamenlijk reflectiemoment: een studiebijeenkomst, een projectgroep of een vergadering. Hoe lopen de ontwikkelingen? Waar lopen we tegen aan? Hoe zitten we in onze energie? Waren de aanpakken goed? Zijn we nog bezig met de ontwikkelopdracht die we onszelf gaven?

En aan het einde is er typisch ruimte voor evaluatie en vieren. Hoe verliep ons proces? Is het resultaat goed? Was de ontwikkelopdracht de goede opdracht?

Het systematisch evalueren helpt om in de cyclus van SpiraLeren te komen:

elk einde is een nieuw begin. 

Digitale ondersteuning

Het Mevolution e-portfolio+ helpt om een jaarritme, vol ‘offline’ activiteiten, te ondersteunen met een digitale omgeving. Groepen collega’s die samen werken aan een ontwikkelthema kunnen hun proces vorm geven en inhoud geven. Er is ruimte voor feedback en zowel proces als resultaat kunnen gedeeld worden met andere collega’s.

Het schoolbestuur als lerende professionele gemeenschap

In het proces van Sociaal Ontwerpend Leren kom je op bestuursniveau twee- of driemaal per jaar bij elkaar, in een gesprek met vertegenwoordigers van een aantal scholen. Van iedere school doet de schoolleider samen met een zelfgekozen vertegenwoordiger uit het team mee. Met de collega’s, met bestuurders en eventueel beleidsmedewerker(s) wordt er een reflectieve dialoog gevoerd rond de jaarplannen. Wil je scholen optimaal in ontwikkeling brengen, dan moet er een goede focus zijn. Dat je de vraagstukken uit die context helder voor ogen hebt en die dan systematisch aanpakken. In dialoog met collega’s en stafmedewerkers kom je tot een nadere inkleuring van de uitdaging zoals het zich bij jou manifesteert. Je inspireert en helpt elkaar.