Mevolution voor

kinderen en jongeren

Je wil het eigenaarschap van het ontwikkelproces bij jouw kinderen stimuleren. Je wil betekenisvolle opdrachten geven waarbij ze hun talenten kunnen benutten, ontwikkelen en laten zien, bijvoorbeeld aan hun ouders.

Je wil elk kind feedback geven op zijn of haar proces. Je wil, eventueel samen met anderen, het proces kunnen beoordelen als opbrengst.

MEVOLUTION IS EEN VISIE, EEN OPLEIDINGSDIDACTIEK EN EEN E-PORTFOLIO BEDOELD OM

VORM TE GEVEN AAN SOCIAAL ONTWERPEND LEREN.

Gerichte feedback op het ontwikkelproces

Multimediale bewijsstukken (foto’s, videos, presentaties, verslagen, etc.) zijn met één klik binnen te halen en kunnen, in elke fase van het SOL-model, voorzien worden van feedback.

Eigen leerlijnen uploaden

Door ook de koppeling te kunnen maken van multimedial leerbewijzen met een leer- of ontwikkellijn wordt voortgang zichtbaar voor kind, ouders en begeleiders.

Open badges

Het totale e-portfolio -of delen ervan- kunnen voorgelegd worden voor evaluatie en er kunnen digitale certificaten worden behaald via Open Badges: dé internationale standaard voor digitale diploma’s.

Een leven lang leren

Je blijft altijd zelf eigenaar van het Mevolution e-portfolio. De data worden door niemand gebruikt, tenzij je daar zelf toestemming voor geeft. We werken we aan het voldoen aan de NEN 2035 standaard, waardoor je het e-portfolio kan meenemen als je naar een andere omgeving gaat.

Ruimte voor persoonsvorming en socialisatie in het

‘eigentijds’ en ‘toekomstbestendig’ ontwikkelen

Op zoek naar het ‘eigentijds’ en ‘toekomstbestendig’ ontwikkelen van kinderen kiest een groeiend aantal onderwijs- en kinderopvangorganisaties voor een vorm van thematisch aanbod, waarin wereldoriëntatie en expressie gebundeld worden in projecten of thema’s. Hierin worden kinderen gestimuleerd 21ste eeuwse vaardigheden te ontwikkelen, zoals informatievaardigheden, samenwerken, probleemoplossend vermogen en creativiteit.

In diezelfde visie past ook een verdere integratie van onderwijs met kinderopvang en jeugdhulp tot integrale kindcentra, waarbij er van 0-13, of zelfs van 0-19 jaar, interprofessioneel gewerkt wordt aan brede ontwikkeling van kinderen en waarbij er ruimte is voor de ontwikkeling van hun talenten. Persoonsvorming en socialisatie komen ook terug in de vier pedagogische basisdoelen van de kinderopvang, met name in het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties.

Vanuit een

hartenkreet

Onze waarneming is dat de motivatie bij professionals die met kinderen werken in de eerste plaats een hartenkreet is, namelijk dat kinderen -veel meer dan in de huidige structuren- de gelegenheid moeten krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dan wil je dat er minder onderscheid is tussen formeel en informeel leren en meer samenwerking met cultuur-, educatie- en sportinstellingen, en wil je voor de kinderen snuffelstages en levensechte opdrachten van bedrijven en instellingen. Kortom, je wilt een oefenplaats voor het leven, een plek waar kinderen uit de wijk een leergemeenschap vormen en samen – begeleid door professionals van verschillende disciplines – zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste jongvolwassenen.

De hartenkreet zegt dus dat opvang, peutergroepen, maar met name onderwijs niet alleen moeten gaan over ontwikkelen van cognitieve vermogens, of denkvermogen, maar ook om doenvermogen. De hartenkreet zegt dat de nadruk op ‘hoe knap je bent’ een stuk moet worden verlegd naar ‘hoe je knap bent’.  Brede mens-ontwikkeling dus, op het gebied van hoofd, handen en hart.

En een

‘hersenkreet’

Naast de hartenkreet is er ook een abstractere, rationelere noodzaak om te zoeken naar ‘eigentijds’ en ‘toekomstbestendig’ onderwijs. Er wordt geschat dat – vooral als gevolg van robotisering – “65% van de kinderen die vandaag naar de basisschool gaan uiteindelijk een baan zullen aannemen die nu nog niet bestaat.” (Citaat uit Het Voorbereiden van leerlingen op (Nog) Niet Bestaande Banen. Paul A. Kirschner, 2017, blz. 1).

Het beeld is dat niemand meer een baan krijgt voor z’n leven: je enige baan is een loopbaan. Dat betekent dat de kinderen die nu op school zitten, zodra ze de arbeidsmarkt betreden steeds opnieuw de vraag moeten beantwoorden: Hoe verhouden zich mijn -steeds veranderende- behoeften en talentontwikkeling tot de steeds veranderende behoeften van de samenleving? Om die vraag te leren beantwoorden, is oefening nodig. Wij geloven dat het hierboven weergegeven model voor Sociaal Ontwerpend Leren het handvat geeft voor deze oefening.

Wetenschap achter

een goed gevoel

Er ontstaat als vanzelf de behoefte af te willen van de te eenzijdige nadruk op toetsen van vooral taal en rekenen – in de woorden van Gert Biesta – het doeldomein ‘kwalificatie’. Er wordt er gezocht naar manieren om de ontwikkeling op het gebied van de twee andere doeldomeinen: persoonsvorming en socialisatie, te volgen en in beeld te brengen.

Er wordt gewerkt aan feedback op het leerproces, veel meer formatief evalueren. Groei in beeld brengen. Mevolution biedt de digitale omgeving om dit uitvoerbaar, uitlegbaar en inzichtelijk wordt gemaakt. Met een goed e-portfolio kan een kind zichzelf leren sturen, leren waar het staat in zijn of haar ontwikkeling en wat de volgende stap zou kunnen zijn.